fbpx

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJWWW.INSERV.COM.PL

1. KIM JESTEŚMY?

1.1. Administratorem danych osobowych użytkowników i usługobiorców Serwisu jest InServ sp. z o.o. sp. k., ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000650994, NIP 7831750954, REGON 366018261.

1.2. Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować, wystarczy, że napiszesz do nas mail na adres iod@inserv.com.pl lub prześlesz list na adres: InServ sp. z o.o. sp. k., ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań.

1.3. Wyznaczyliśmy w InServ sp. z o.o. sp. k. Inspektora Ochrony Danych (dalej: Inspektor). Naszym Inspektorem jest Bartosz Pilc. Adres kontaktowy do Inspektora to: iod@inserv.com.pl.

2. W JAKI SPOSÓB ORAZ W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

2.1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia strony – dbamy o to, aby funkcjonowała prawidłowo. Dzięki temu możesz bezproblemowo przeglądać naszą stronę.

2.2. Możesz przesłać do nas formularz aplikacyjny, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić procedurę rekrutacyjną a także przedstawiać Ci oferty pracy, które mogą Cię zainteresować przez wskazany przez Ciebie okres.  

2.3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań marketingowych – chcemy promować nasze usługi. Aby było to możliwe, dokonujemy profilowania, które jednak w żadnym przypadku ma wpływu na Twoje prawa lub wolności ani w inny podobny sposób na Ciebie nie wpływa.

2.4. Na stronie dostępny jest formularz kontaktowy, z którego możesz skorzystać, jeżeli chcesz nam zadać pytanie lub zgłosić określony problem. Jeśli nie podasz nam danych wymaganych w celu przesłania formularza, to nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Możesz nam opcjonalnie podać również inne dane, aby ułatwić i przyspieszyć udzielenie satysfakcjonującej Cię odpowiedzi.

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

3.1. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich administrator stosuje pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w Polityce Cookies.
Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, to jej wyrażenie jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania ze strony od jej wyrażenia. Jeżeli wyrażasz zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili, np. korzystając z zakładki kontakt, dzwoniąc do nas lub też listownie na adres: InServ sp. z o.o. sp. k., ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań. 
Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.2. Dane podane przez Ciebie w formularzu aplikacyjnym przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez przesłanie swojej aplikacji, a także na potrzeby innych rekrutacji przez wskazany przez Ciebie okres po to by przedstawiać Ci oferty pracy, które mogą Cię zainteresować.

3.3. Dane osobowe podane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego przetwarzamy dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji o naszej ofercie i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszą stroną.

3.4. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert, które mogą Cię zainteresować. 

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.1. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, w której zgłaszasz udział a także na potrzeby innych rekrutacji przez wskazany przez Ciebie okres po to by przedstawiać Ci oferty pracy, które mogą Cię zainteresować – jednak nie dłużej niż przez 60 kolejnych miesięcy.

4.2. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy posiadamy Twoje CV. 

4.3. Jeśli przesłałeś do nas zapytanie lub prośbę kontaktu będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

4.4. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze usługi, a także zapewnić Ci korzystanie z naszej strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.

5. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż marki, której dotyczy ta strona. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to n.in.: 

5.1. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;

5.2. firmy zapewniające nam obsługę księgową i prawną – dzięki temu możemy prawidłowo realizować świadczone przez nas usługi;

5.3. agencje marketingowe – dzięki temu możemy promować nasze usługi oraz na bieżąco komunikować się z Tobą jako naszym klientem;

5.4. serwis społecznościowy Facebook należący do Facebook Ireland Ltd., dzięki któremu masz łatwy dostęp do naszych aktualności;

5.5. podmioty wspierające w obszarze analityki statystycznej (tu: Google Analytics).

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. JAKIE MASZ PRAWA?

6.1. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

6.1.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony

6.1.2. prawo do sprostowania danych 

6.1.3. prawo do usunięcia danych 

6.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

6.1.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

6.2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt, dzwoniąc do nas lub pisząc na adres: InServ sp. z o.o. sp. k., ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań. 

6.3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

7.1. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

7.2. Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu. 

7.3. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych, to nie musisz tego w żaden sposób uzasadniać. Taki sprzeciw zawsze będzie przez nas uwzględniony.

7.4. Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami np. przez zakładkę kontakt, dzwoniąc do nas lub pisząc na adres: InServ sp. z o.o. sp. k., ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu serwisu Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, a więc:

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo

b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Wyjątkowo do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy może dochodzić:

c) jeśli użytkownik/usługobiorca, poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niego wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyrazi na nie zgodę;

d) jeśli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy InServ a usługobiorcą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie przyszłego usługobiorcy;

e) jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w użytkownika/usługobiorcy pomiędzy InServ a inną osobą fizyczną lub prawną;

f) gdy przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;

g) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Użytkownik/usługobiorca może uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1.2. powyżej.

Skontaktuj się z InServ

Hotistin Sp. z o.o.

Biuro

Rekrutacja

?>